Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie

 1. Zmluva. Týmito podmienkami sa bude riadiť zmluvný vzťah medzi spoločnosťou DIAMAT, s.r.o. so sídlom Hlavná 47, 931 01 Šamorín, IČO: 36 284 114 (ďalej ako „DIAMAT“) a jej zákazníkom, ktorým môže byť fyzická i právnická osoba („ďalej ako „zákazník“). Zmluva medzi spoločnosťou DIAMAT a zákazníkom bude uzavretá v momente, kedy zákazník pošle DIAMAT-u záväznú objednávku na základe ponuky spoločnosti DIAMAT. Za dostačujúcu je považovaná forma e-mailu. Objednávku zákazník vystavuje vždy s odvolaním na konkrétnu ponuku spoločnosti DIAMAT, ktorá obsahuje zoznam dodávaných produktov a služieb, ich cenu a prípadne i ďalšie podmienky. Veci, ktoré nie sú výslovne zahrnuté v ponuke, spoločnosť DIAMAT nedodáva, resp. dodá v prípade záujmu zákazníka za odmenu nezahrnutú v cene podľa objednávky. Ak zákazník na základe ponuky DIAMAT-u neodošle záväznú objednávku do 14 dní od vystavenia ponuky, stráca ponuka záväznosť.
 2. Faktúry a platba. DIAMAT na základe zaslanej objednávky zákazníkovi doručí zálohovú faktúru. V ponuke uvedený čas dodania plynie vždy až od dátumu pripísania celej úhrady sumy zálohovej faktúry na účet DIAMAT-u. Po dodaní plnenia podľa príslušnej objednávky bude zákazníkovi vystavená finálna faktúra so splatnosťou do troch (3) dní od dátumu jej doručenia. DIAMAT môže pozastaviť alebo zrušiť plnenie otvorených objednávok alebo služieb, ak zákazník nezaplatí splatné peňažné pohľadávky DIAMAT-u (a to vrátane poskytovania služieb v rámci záručného servisu).
 3. Vlastnícke právo. Nebezpečenstvo škody na dodanom tovare prechádza na zákazníka jeho dodaním zákazníkovi alebo ním poverenej osobe. DIAMAT si vyhradzuje vlastnícke právo k predanému tovaru až do momentu úplnej úhrady jeho celej ceny. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade nezaplatenia ceny tovaru bude mať DIAMAT právo si tovar odobrať naspäť, a to aj v prípade, že už bol medzičasom namontovaný, a za týmto účelom zákazník udeľuje DIAMAT-u právo vstupu na miesto montáže. Toto ustanovenie pretrvá aj v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany DIAMAT-u.
 4. Dodanie. Čas dodania uvedený v ponuke DIAMAT-u je orientačný a závisí od momentu dodania tovaru od výrobcu dodávaných produktov. DIAMAT sa zaväzuje, že objednávku príslušného tovaru od výrobcu zadá bez zbytočného odkladu po úhrade zálohovej faktúry a za predpokladu dodávky tovaru od výrobcu včas, nastúpi na montáž v uvedenom čase dodania.
 5. Montáž. V ponuke spoločnosti DIAMAT sú uvedené požiadavky na prípravu stavebného otvoru (rozmery, ktoré má mať stavebný otvor, do ktorého bude inštalovaná brána). Ak ponuka DIAMAT-u výslovne neuvádza, že stavebný otvor pripraví spoločnosť DIAMAT, bude za jeho prípravu zodpovedný zákazník. Ak sa spoločnosť DIAMAT dostaví na miesto montáže za účelom dodania a montáže brány a zistí, že otvor nie je pripravený, bude mať právo zákazníkovi účtovať náhradu takto vzniknutých nákladov (cestovné a náklady na pracovníkov).
 6. Záruka. Na dodané produkty poskytuje DIAMAT záruku v rozsahu podľa vystavenej objednávky, resp. v prípade, že zákazníkom je spotrebiteľ, v rozsahu podľa občianskeho zákonníka. Na všetky produkty nesúce značku Hormann sa uplatnia vedľa prípadnej zákonnej záruky (ak je zákazníkom spotrebiteľ) len záručné podmienky výrobcu. Záruka začína v deň dodania zákazníkovi alebo, ak je to aplikovateľné, po dokončení montáže spoločnosťou DIAMAT alebo (ak zákazník spôsobí oneskorenie montáže DIAMAT) najneskôr v 30. deň odo dňa dodania. Záväzky DIAMAT-u týkajúce sa záruky sa nevzťahujú na:

  1. akýkoľvek zásah do produktu nevykonaný alebo neschválený DIAMAT-om,

  2. poruchy spôsobené výrobkom, ktorý nedodal DIAMAT,

  3. zneužitie, zanedbanie, nehodu, požiar či poškodenie vodou, elektrickými výkyvmi, prepravou zabezpečovanou zákazníkom alebo ďalšími skutočnosťami, ktoré sú mimo kontroly DIAMAT-u.

  Záruka sa neposkytuje ohľadne diela a jeho jednotlivých častí, z ktorých boli odstránené sériové čísla, alebo na stavy spôsobené nesprávnym použitím alebo externými vplyvmi, vrátane servisu alebo modifikácií prevedených osobami, ktoré nie sú k tomu zhotoviteľom oprávnené. Záručný servis nemôže byť poskytnutý pokiaľ zhotoviteľ oprávnene považuje podmienky v priestoroch objednávateľa za rizikové s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia. 
 7. Súčinnosť. Schopnosť DIAMAT-u dodať objednané plnenia závisí na poskytnutí primeranej a včasnej súčinnosti zákazníkom a od presnosti a úplnosti informácií potrebných od zákazníka za účelom dodania služieb. 
 8. Požiadavky na zmeny. Akákoľvek zmena v špecifikácií dodávky alebo v iných dohodnutých podmienkach bude platná až po odsúhlasení oboma stranami.
 9. Vyššia moc. DIAMAT nebude zodpovedať za prípadné omeškanie alebo neplnenie svojich záväzkov podľa zmluvy, spôsobené okolnosťami, ktoré nemôže primerane ovplyvniť, ani keď sa tieto vyskytli v čase, kedy DIAMAT je v omeškaní. Za také príčiny sa bude považovať i omeškanie s dodávkou potrebných náhradných dielov, ktoré DIAMAT objednáva od výrobcu garážovej brány.